Ugody dla Frankowiczów. Czy opłacalne?

W ostatnim czasie można zauważyć wzmożoną aktywność niektórych banków w temacie ugód dla Frankowiczów. Te same banki, które jeszcze kilka lat temu twierdziły, że umowy kredytów „frankowych” są legalne i wykluczały możliwość zawarcia jakiejkolwiek ugody, teraz proponują Frankowiczom zawieranie ugód. Banki przekonują, że zawarcie ugody to najlepsze i opłacalne rozwiązanie (dla banku – na pewno). Pytanie czy Frankowicza również?

Na czym polega ugoda?

Ugoda to sposób na polubowne zakończenie sporu – w tym wypadku rozwiązania w formie polubownej problemu wynikającego z nieważnej umowy kredytowej. Ugoda frankowa może zostać zawarta na etapie przedsądowym lub w trakcie postępowania o unieważnienie umowy frankowej, aż do zakończenia procesu. Praktyka pokazuje, że warunki ugody zaproponowane przez bank są tym lepsze, im później dochodzi do zawarcia ugody.

Ugoda frankowa w najczęstszym kształcie polega na przewalutowaniu umowy kredytowej w ten sposób, jakby od początku kredyt był kredytem złotówkowym. Zmianie ulega również oprocentowanie, na właściwy dla kredytu złotówkowego wskaźnik Wibor. Następnie zostaje przeliczone saldo kredytu oraz wysokość poszczególnych rat, a umowa kredytowa jest kontynuowana. Zmianie ulega również hipoteka, jeśli była wyrażona w CHF to zostaje zmieniona na PLN, a nieruchomość Frankowicza jest dalej obciążona na rzecz banku.

Czy ugoda z bankiem faktycznie jest opłacalna?

Na pewno podpisanie ugody jest opłacalne z punktu widzenia oszczędności czasu. Zawarcie ugody kończy istniejący spór więc nie ma potrzeby prowadzenia procesu sądowego o unieważnienie umowy. Najczęściej jest to jedyna zaleta ugody frankowej, przez której zawarcie Frankowicz może „wpaść z deszczu pod rynnę”. Największym zagrożeniem ugody frankowej jest brak możliwości przewidzenia jak będzie się kształtować zadłużenie w przyszłości i w jakiej wysokości będzie ustalone przez bank oprocentowanie kredytu, do którego po zawarciu ugody ma zastosowanie Wibor.

Na drugim biegunie jest możliwość pozwania banku i wygrania sprawy o unieważnienie umowy kredytu. Linia orzecznicza polskich sądów jest praktycznie jednomyślna – ponad 90% Frankowiczów wygrywa sprawy przeciwko bankom, a sądy potwierdzają nieważność umów. Wyrok definitywnie kończy istnienie umowy – nie trzeba dalej spłacać rat. Unieważnienie umowy to najważniejsza różnica w stosunku do ugody. Następnie hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej – nieruchomość nie będzie dłużej obciążona przez bank.

Jak wyglądają korzyści finansowe z ugody w stosunku do wyroku?

To zależy od konkretnej propozycji ugodowej przygotowanej przez bank,  a następnie wynegocjowanej przez wyspecjalizowaną kancelarię w najlepszych kształcie na rzecz Frankowicza. Nie ma zatem jednej reguły, jednak najczęściej korzyści z ugody to 40% korzyści jakie Frankowicz uzyskuje po wyroku.

Przykład: Do odzyskania z tytułu rozliczenia nieważnej umowy Frankowiczowi przysługuje 200.000 zł. W takim wypadku korzyści z ugody to najczęściej maksymalnie 80.000 zł.

Czy warto się śpieszyć z zawarciem ugody?

Na pewno zasadne jest zweryfikowanie w wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej jakie korzyści przyniesie Frankowiczowi wyrok potwierdzający nieważność umowy,  a jakie korzyści wynikają z przedstawionej przez bank ugody – jeżeli w ogóle bank taką ugodę zaproponował. Nie wszystkie banki proponują ugody, niektóre w ogóle wykluczają możliwość ugodowego rozwiązania sporu.

Dopiero na podstawie porównania korzyści z ugody i wyroku zasadne jest podjęcie decyzji o dalszych krokach. Co więcej, praktyka pokazuje, że ugody zawierane później, mają lepsze warunki. Nierzadko ugoda zaproponowana przez bank już na etapie postępowania sądowego jest znacznie lepsza niż zaproponowana temu samemu Frankowiczowi na etapie przedsądowym. Zatem pozwanie banku to bardzo często nie tylko szansa na unieważnienie umowy, ale również na otrzymanie od banku lepszej propozycji ugody.

Niektóre banki w przypadku zawarcia ugody sądowej pokrywają również koszty sądowe. Wnioski są proste – pozwanie banku z tytułu nieważnej umowy frankowej, nie przekreśla szansy na ugodę. Wręcz przeciwnie, najczęściej jest szansą na zawarcie jeszcze lepszej ugody lub kontynuowania procesu i unieważnienie umowy.

Wszystkim Kredytobiorcom – powodzenia!

Możecie Państwo skorzystać z pomocy naszej kancelarii wyspecjalizowanej w sprawach frankowych.

Bezpłatna analiza umowy CHF (prosimy przesłać skan umowy i aneksów):

umowy@kancelariakaczorowski.pl

W odpowiedzi prześlemy wyliczenie korzyści z unieważnienia i kosztów postępowania.